Zasady wsparcia dla mikroinstalacji

Zasady wsparcia dla mikroinstalacji – instalacja do 40 kWp - obowiązuje od 1 stycznia 2016.

Mikroinstalacją jest zgodnie z przepisami niniejszej ustawy instalacja OZE o łącznej zainstalowanej mocy nie przekraczającej 40 kW, podłączona do sieci dystrybucyjnej o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 110 kV.

W rozdziale 2 Art. 4 niniejszej ustawy definiowany jest producent EE ze źródeł odnawialnych, wytwarzanej w mikroinstalaci, jako osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej „prosument"), który jako producent EE dla celów własnej konsumpcji może sprzedać niewykorzystaną EE wyprodukowaną w mikroinstalacji (do 40 kWp) i przekazaną do sieci dystrybucyjnej. Taka produkcja i sprzedaż EE OZE nie jest działalnością gospodarczą na podstawie ustawy o wolności gospodarczej.

Ustawą zobowiązany sprzedawca EE powinien EE wyprodukowaną w nowo zainstalowanej mikroinstalacji OZE do 3 kW włącznie wykupić po ustawą określonych cenach wykupu (FIT), cena dla mikroinstalacji fotowoltaicznej do 3kW została określona na 0,75 zł za 1 kWh, przez okres 15 lat od przekazania tej mikroinstalacji do użytku. W tym samym okresie przysługuje zobowiązanemu sprzedawcy rekompensata strat finansowych wynikających z tego powodu. Ceny wykupu EE mikroinstalací do 3 kW, są ważnego dopóki łączna moc wszystkich zainstalowanych mikroinstalacji nie przekroczy progu 300 MW lub dopóki łączna moc wszystkich zainstalowanych mikroinstalacji nie zostanie zmieniona rozporządzeniem ministra. Sprzedaż EE będzie oparta na umowie o sprzedaży energii EE według ustawy Prawo energetyczne, na podstawie rzeczywistych wartości mierzonych urządzeniem pomiarowym.

Ustawą zobowiązany sprzedawca EE powinien EE wyprodukowaną w nowo zainstalowanej mikroinstalacji OZE od 3 kW do 10kW włącznie wykupić po ustawą określonych cenach wykupu (FIT), cena dla mikroinstalacji fotowoltaicznej od 3 do 10 kW została określona na 0,65 zł za 1 kWh, przez okres 15 lat od przekazania tej mikroinstalacji do użytku. W tym samym okresie przysługuje zobowiązanemu sprzedawcy rekompensata strat finansowych wynikających z tego powodu. Ceny wykupu EE mikroinstalací od 3 kW do 10kW, są ważnego dopóki łączna moc wszystkich zainstalowanych mikroinstalacji nie przekroczy progu 500 MW lub dopóki łączna moc wszystkich zainstalowanych mikroinstalacji nie zostanie zmieniona rozporządzeniem ministra. Sprzedaż EE będzie oparta na umowie o sprzedaży energii EE według ustawy Prawo energetyczne, na podstawie rzeczywistych wartości mierzonych urządzeniem pomiarowym. Bliższe warunki określa Art.41.

Cena FIT jest ważna od daty pierwszej dostawy EE do sieci dystrybucyjnej i trwa przez następne 15 lat, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku.
Zakup prosumenckich nadwyżek EE i EE produkowanej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą mikroinstalację o mocy od 10 kW do 40 kW, nie jest obsługiwany przez specjalne stałe i gwarantowane ceny zakupu, ale jest realizowany za 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozdział 23 art. 2 pkt. 18a ustawy Prawo energetyczne.
Dotowane kredyty dla prosumentów zapewnią banki wybrane w przetargu przez NFOŚiGW. Wybrane banki następnie otrzymają środki finansowe z budżetu NFOŚiGW, i będą takie środki w określonych warunkach umownych udostępniać prosumentom w formie pożyczki z niską kapitalizacją. Fakt, że są środki finansowe przekazane na ten cel z budżetu NFOŚiGW sprawia, że w tym przypadku należy ich posądzać, jako publiczne fundusze finansowe, które są określone w ustawie o OZE.

Prosument, a przedsiębiorca, którzy produkują EE z OZE w mikroinstalacích są zobowiązani do pisemnego informowania dystrybutora EE, do sieci, którego została mikroinstalacja podłączona. Informacja musi zawierać termin podłączenia, planowane umiejscowienie mikroinstalacji, typ mikroinstalacji i jej zainstalowaną moc i musi być przekazana nie później niż 30 dni przed przewidywaną datą podłączenia mikroinstalacji do sieci.
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wytwarzaniu energii elektrycznej wymaga uzyskania licencji, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie Prawo energetycznej, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach i małych instalacjach.

źródło: www.fotowoltaikainfo.pl